कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरु

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोगहरु तथा किराहरु जस्तै कुरिलोको सिन्दुरे ढुसी, कुरिलो ओइलाउने, कुरिलोको लाही, खपटे कीरा, झुसुले कीरा आदिको नियन्त्रण गर्ने उपाय यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *