काँक्रो बालीमा लाग्ने रोग र तिनको व्यवस्थापन

काँक्रो बालीमा लाग्ने मुख्य–मुख्य रोगहरु मध्ये सेतो धुलो ढुसी, डाउनी मिल्ड्यू, कोत्रे, गुजमुजे आदि हुन् ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *