करेला खेतीमा लाग्ने रोग र तिनको व्यवस्थापन

करेला खेतीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरूको बारेमा स्पष्ट हुने ।करेला खेतीमा लाग्ने रोगहरुलाई आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन गर्न उचित तरिका तथा विधिहरूको प्रयोग गर्ने बारे स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *