कम्पोष्ट मल

तरकारी बाली लगाउन बढी प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटोको आवश्यकता पर्दछ । कम्पोष्ट मल, गोठे मल, पीना, हरियो मल आदि प्रयोग गर्नाले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको वृद्धि हुन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *