एभिएन इन्फलुएन्जा– कुखुराको महामारी रोग

एभिएन इन्फलुएन्जा सुक्ष्म विषाणुका कारण कुखुरामा देखा पर्ने, अति छिटो फैलिने, संक्रामक महामारी रोग हो । यो मूलतः कुखुराको रोग हो । हाँस, जंगली चराहरूमा संक्रमण हुने भएतापनि रोगको लक्षण देखिदैन तर रोगाणुवाहक ९क्थmउतयmभिकक अबचचष्भच० हुन्छन् ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *