उद्यम सहयोगी पुस्तिका व्यवसायिक बाख्रापालन

यस ज्ञान सामग्रिमा बाख्र्रापालन सम्बन्धि केहि महत्वपूर्ण कुराहरू लागत एवं नाफाको विश्लेषण, व्यवसायिक बाख्रा फार्म दर्ता प्रकृया बारेमा समावेश गरिएको छ।

2015 , Practical Action

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *