आलुको ओसार – पसार तथा भण्डारण

आलुलाई धेरै माथि देखि खसाल्दा यसको गुदीमा चोटपटक लागि कालो दाग बन्ने हुन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *