अदुवा खेतीे लगाउने समय र बीउको दर

अदुवा लगाउने उपयुक्त समय तथा आवश्यक बीउ दरको बारेमा स्पष्ट हुने। अदुवाको बीउको उपचारका लागि आवश्यक वस्तु तथा तरिकाको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *