अदुवा खेतीको परिचय र जातको छनोट

अदुवा बालीको सामान्य जानकारी एवं महत्वको बारेमा स्पष्ट हुने ।अदुवा खेतीका लागि चाहिने उपयुक्त जग्गाको बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *