अदुवा खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

अदुवा खेतीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको तयारी बारे स्पष्ट हुने ।अदुवा खेतीका लागि आवश्यक मलखादको व्यवस्थापनका बारेमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *