Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Publisher - Practical Action, Nepal

Technical Guidelines for Gravity Goods Ropeway

A rope based transport system for mountainous

Published by Practical Action, Nepal on 2016/01/18

गुरुत्व आकर्षणमा आधारित रोपवेको विस्तार ।

विशेषगरी यो रोपवे, नेपाल सरकारले प्राक्टिकल एक्सनको प्राविधिक सहयोग र समुदायको श्रमदानबाट स्थापना गरिएको हो । स्थानिय सरकार र सहकारीको अभिरुचिका कारण यस्तै प्रकारका रोपवे अन्य जिल्लामा पनि

Practical Action, Published by Practical Action, Nepal on 2016/01/22

बाइसाइकल एम्बुलेन्स

यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत

Rijana Malla, Published by Practical Action, Nepal on 2016/01/18

Alternative Transport in Nepal

Practical Action Nepal has introduced and successfully demonstrated various alternative transport systems such as gravity goods ropeways, tuins and bicycle trailers/ambulances that have

Practical Action, Published by Practical Action, Nepal on 2016/01/18

Bicycle Ambulance

These ambulances have been designed to be used on the terai, the flat marshy lands at the base of the

Rijana Malla, Published by Practical Action, Nepal on 2016/01/20

बाढी प्रकोपको कृत्रिम घटना अभ्यास

यस पुस्तिकामा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न समुदायहरूमा हुने गरेका अभ्यास र अनुभवहरूका आधारमा बाढीबाट बच्न गरिने कृत्रिम घटना अभ्यासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै विपद्

Practical Action, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरु

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरुको क्षतिका लक्षण र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

मकैका मुख्य रोगहरु

यस ज्ञान सामग्रिमा मकैमा मुख्य रोगहरु र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु समावेश गरिएको

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

मकै भाँच्ने तथा भण्डारण

मकै भाँच्ने तथा भण्डारणको बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Rakesh Khadka, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र सोका रोकथाम

आलुको बालीका प्रमुख रोगहरु र रोकथाम बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

आलु खेति तथा हानिकारक किराहरु र सोको व्यवस्थापन

आलु खेति सम्बन्धित जानकारी यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

आलु खेति प्रविधि

आलु खेति सम्बन्धित जानकारी यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

गोठेमल तथा कम्पोष्टमल

गोठेमल तथा कम्पोष्टमलको प्रयोगबाट हुने फाइदा र बनाउने तरिका यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सोको व्यवस्थापन

आलुको बालीका हानिकारक किराहरु र सो को व्यवस्थापन बारे यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय

रातो कमिलाबाट हुने नोक्शानी तथा यसको रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय

खुम्रे किराको नोक्शानी तथा रोकथामको उपाय यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

उखु खेती

उखु खेती सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

उखु खेती- रोपाइँ र खाली ठाउँको भराई

उखु खेती- रोपाइँ र खाली ठाउँको भराई सम्बन्धित जानकारी समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

उखु खेती- बिउको उपचार

उखु खेती- बिउको उपचार सम्बन्धित जानकारी समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण

घुन र मुसाले मकै बालीमा गर्ने क्षति तथा यसको नियन्त्रण सम्बन्धित जानकारी समावेश गरिएको

Khadka, Rakesh, Published by Practical Action, Nepal on 2017/02/16

More Resources

Sign up to our e-Newsletter

Every 2 months you will receive our newsletter, which focuses on how technology solutions are applied in tackling poverty.

To view previous e-newsletters please click here.

 
Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites