Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

Resources by - Practical Action Nepal

जलवायु परिवर्तन

यस ज्ञान सामाग्रीले जलवायु परिवर्तनको परिभाषा र नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी दीईएको छ जस्तै यसले कृषिमा पारेको प्रभावको पनि जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

विकल्प खेती र अन्तरबालीका फाइदाहरू

यस ज्ञान सामाग्रीमा बिकल्प खेती र अन्तरबालिका फाईदाहरुको जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

कम्पोष्ट मल

यस ज्ञान सामाग्रीमा कम्पोष्ट मल बनाउदा अपनाईने बिधीको बारेमा जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

गोठेमल व्यवस्थापन

यस ज्ञान सामाग्रीमा गोठेमल ब्यवस्थापना गर्ने तरिका बारेमा जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा वर्षातको समयमा बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

घरमा नै वानस्पतिक बिषादी तयार गर्ने तरिका

यस ज्ञान सामाग्रीमा घरमा नै वानस्पतिक बिषादी तयार गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

छरुवा धान खेती

यस ज्ञान सामाग्रीमा छरुव धान खेती र यसको फाईदाको बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको बारेमा जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी पछीको जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको बारेमा जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practica Action Nepal on 2016/01/18

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी आउनु अघी, आईरहेको बेला र पछीको जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको समिक्षा समाबेश गरिरहेको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

घरेलु स्तरमा गड्यौला मल

यस ज्ञान सामाग्रीमा घरेलु स्तरमा गड्यौला मल बनाउने बिधिको जानकारी दीइएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

तितेपातीको प्रयोग गरी किराहरु नियन्त्रण गर्ने तरिका

यस ज्ञान सामाग्रीमा तितेपतीको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

निमको विषादी बनाउने र कीराहरु नियन्त्रण

यस ज्ञान सामाग्रीमा निमको बिषादी बनाउने तथा यसको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

बगर खेती प्रविधि

यस ज्ञान सामाग्रीमा बगर खेती प्रविधिको जानकारी, उपयुक्त समय र तरिका बारे प्रस्त पारिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

धानको बीऊ छनौट र उपचार

यस ज्ञान सामाग्रीमा धानको बिऊ छनौट र यसको उपचार बारेमा जानकारी समावेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

एस.आर.आई धान खेती

यस ज्ञान सामाग्रीमा एस.आर.आई धान खेतीको जानकारी समाबेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरू र कीराहरू

यस ज्ञान सामाग्रीमा रायोमा लाग्ने मुख्य रोगहरु र किराहरुको जानकारी समावेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथाम

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथामको जानकारी समावेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

यस ज्ञान सामाग्रीमा रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथामका कुराहरुको जानकारी समावेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा

यस ज्ञान सामाग्रीमा कुखुरा खोरको सर सफाइ र जैविक सुरक्षा बारेमा जानकारी समावेश गरिएको

Practical Action Nepal, Published by Practical Action Nepal on 2016/01/18

More Resources

Sign up to our e-Newsletter

Every 2 months you will receive our newsletter, which focuses on how technology solutions are applied in tackling poverty.

To view previous e-newsletters please click here.

 
Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites